స్ధానిక ఆహారం కంటే మించినదిలేదు – అదే విషయం నిరూపించిన టిక్ టాక్

ఆహారానికి సరిహద్దు లు లేవని అంటుంటారు. బహుశా ఆమాట నిజమే కావచ్చు. కానీ, సుసంపన్న వారసత్వం కలిగిన భారతదేశములో విభిన్నమ్యేన ఆహార కథనాలెన్నొ ఉన్నయి. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, అలాగే, ముంబై నుంచి కోలకతా వరకు, ప్రతి ప్రాంతములొ మరియు ప్రదేశములొ ఆ చోట కు ప్రత్యేకమయిన వంటకం ఒకటి ఉంటూనే ఉంది. ఒకోోసారి రెండు ప్రదేశములొనూ ఆ వంటకం ఒకటే అయిన్పపటికీ, దాని తయారి విధానము భిన్నముగా ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలోని మిస్సాల్ ను దీనికో ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ముంబై మరియ పుణేలో దీనిని పూర్తి భిన్నముగా చేస్తారు. అలాగే, దక్షిణ భారతదేశము వ్యాప్తముగా సాంబార్ తయారు చేసిన్పపటికీ, ఒక్కొ ప్రదేశములొ దీనిని పూర్తి భిన్నమ్యెన దినుసులతొ తయారు చేస్తుంటారు. భారతదేశపు విభిన్నమ్యెన సంస్కత్రులు మరియు ఉపసంస్కత్రులున్ని కలసి ఈ దేశాన్ని ప్రపంచములోనే అత్యంత ప్రఖ్యాతి చెందిన ఆహార గమ్యముగా రుపొందించాయి. ఫుడ్ టీవీతో ఇటీవల జత కలిసిన ప్రఖ్యాత […]

4 Parenting Tips from ‘The Family Man’

‘The Family Man’ on Amazon Prime has taken the country by a storm and you can see a lot of people discussing and reading the reviews about this Amazon Prime video web series. This blog post is not another review of ‘The Family Man’. I am not going to talk about the storyline or the characters, but going to concentrate on the parenting tips that ‘The Family Man’ brings to our attention. The entire series is worth binge-watching through the tightly knit story and good actors who assayed their roles with relative ease. The story is relatable to our everyday […]

7 Top Books on Montessori for Parents

After I became interested in the Montessori philosophy, the first and foremost thing I had done is to search for some good books, which I can read and learn. Over a period of time, I read a lot of books on Montessori and parenting, but giving here, the list of books that I enjoyed reading and keep using them regularly. How to Raise an Amazing Child the Montessori Way: by TIM SELDIN This is the first book, I had picked up other than Dr. Maria Montessori books. The author has done an amazing job by explaining what the Montessori way […]

10 Common Misconceptions on the Montessori system!

There are a lot of questions and myths that a Montessori parent encounters in their day to day life. And this post is trying to capture most of the most common misconceptions on the Montessori system, that I have encountered till date in chronological order. Misconceptions on the Montessori System: Montessori curriculum is not at all academic. Research shows that Montessori children reach higher academic levels when compared to children studying in traditional schools. The reason behind this is the motivation of the Montessori children to learn their subjects of choice. And this motivation gives them higher academic excellence. Montessori […]

What next after Montessori Schooling?

The first and foremost doubt that plagues any parent after they hear about the Montessori Methods is that what is the next path for my kid after he completes his Montessori schooling? Will he be able to compete with the mainstream students? Will he be able to perform better or adjust better in the mainstream schools after changing the schools during their secondary classes level (grade 6 and above)? This article tries to address all those concerns based on my experience with my kid’s peers. This is what other parents of Montessori children doing currently. So these are just a […]

Top 7 Pillars of Montessori Parenting

As a typical first time parent, I was there for each and every minute my kid needed me. I used to think that this time with my kid is very precious to me and I need to have that quality time/bonding with my kid. So all my things/tasks were taking back seat. I never realized my folly in this approach till the time, my kid turned into 3 and I started searching for the right school for my kid. When I learned little about Montessori philosophy and its approach, bringing those Montessori methods into my home seemed a daunting task. […]

How to implement the Montessori Environment at home?

After understanding the concepts of the Montessori method, I was excited and started looking for ways to implement this method at home. As initially, I was reluctant to admit my kid at such an early age into the school and also there were no good Montessori schools in the nearby distance to my house. So my search for methods to implement the Montessori Environment at home became little exhaustive and this article is all about my learnings from that search and the lessons I learned from my mistakes. Dr. Maria Montessori had observed and stressed the child’s inner developmental need […]

7 tips to identify the right Montessori School

It’s easy to become overwhelmed when as a parent we trying to identify the right school for our precious little child. First of all, there are different methods of education to choose from. Even after we finalize on the pattern of the education which we think is right for our child, finding the right school is a big uphill task for all the parents. This article focusses on the key tips that one needs to remember while identifying the right Montessori school for their child. Fortunately or unfortunately, Dr. Maria Montessori never trademarked or patented her Montessori methodology. So around […]

When to admit your child into Montessori School?

Now that you understood the concept of Montessori Education at a high level, you must be wondering whether you can admit your child into Montessori School and if yes, what is the right age to admit the kid into Montessori School isn’t it?. This part is dedicated to answering this question and other related questions of yours. As per Dr. Maria Montessori philosophy, most of the Montessori schools are equipped to support the learning of the children from birth to middle/secondary schools. Having said that, as most of the parents wouldn’t be sending their child, during his/her infancy stages. But, […]

What is the Montessori Method of Education?

As a parent, all of us strive to give the best education to our kids. Every parent feels that his/her kid is a unique, inquisitive, creative, hands-on kid and is different from other kids. But are the kids retaining the above qualities which we found in them as a toddler, when they grow little older? NO right? Then are the kids going wrong, or are we as parents treating our kids in a wrong way, that by the time they enter into schools, their love for exploration and their inquisitiveness gets subdued. Have you ever wondered why? The reason is […]